اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحمان ویسی حصار

زبانشناسی استادیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

veisirahmanyahoo.com

سردبیر

ابراهیم بدخشان

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

badakhshanegmail.com

جانشین سردبیر

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

y.karimiuok.ac.ir

دبیر تخصصی

جلیل فتحی

زبانشناسی کاربردی استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

jfathi13yahoo.com


دبیر تخصصی بخش زبانشناسی کاربردی

اعضای هیات تحریریه

ناصر رشیدی

زبانشناسی کاربردی گروه زبانشناسی و آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز

nrashidirose.shirazu.ac.ir

والی رضایی

زبانشناسی نظری گروه زبانشناسی، دانشکده زبان های خارجه، دانشگاه اصفهان

vali.rezaifgn.ui.ac.ir

احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجه، دانشگاه کردستان

dr.ahmadparsagmail.com

دبیر تخصصی

مسعود دهقان

زبانشناسی نظری گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجه، دانشگاه کردستان

m.dehghanlit.uok.ac.ir