اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحمان ویسی حصار

زبانشناسی استادیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

veisirahmanyahoo.com

سردبیر

ابراهیم بدخشان

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

badakhshanegmail.com

دبیر تخصصی

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

y.karimiuok.ac.ir

جانشین سردبیر

مسعود دهقان

زبانشناسی نظری استادیار زبان شناسی دانشگاه کردستان

dehghan_m85yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا شعیری

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار زبان و ادبیات فرانسه

shairimodares.ac.ir

فردوس آقاگل زاده

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

aghagolzmodares.ac.ir

یادگار کریمی

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

y.karimiuok.ac.ir

والی رضایی

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی دانشگاه اصفهان

vali.rezaifgn.ui.ac.ir

ارسلان گلفام

زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

golfamarmodares.ac.ir

احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

dr.ahmadparsagmail.com

حمزه موسوی

زبانشناسی رایانشی استادیار زبانشناسی رایانشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

mousavi.hamzehgmail.com

مسعود دهقان

زبانشناسی استادیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

dehghan_m85yahoo.com

جلیل فتحی

زبانشناسی کاربردی استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

jfathi13yahoo.com