بررسی نشانه - معنا شناختی واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی در علم پزشکی و کاربرد آن‏ها در زبان فارسی محاوره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زبانشناسى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامى، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به منظور بررسی مفهوم ضمنی واژه‌ها و اصطلاحات نظام نشانه ای پزشکی که بعنوان نماد به نظام نشانه ای زبان فارسی راه یافته و بکار می روند،  از "فرهنگ‏ شفاهی سخن" و "فرهنگ فارسی گفتاری"، داده‌های مناسب با موضوع پژوهش استخراج شده و با استفاده از دانش  معنی‏ شناسی و نشانه‌شناسی و بر اساس چارچوب نظری پیرس به تحلیل معنای ضمنی آن‏ها پرداخته شده و با ذکر نمونه برای هر یک در مفهوم صریحشان در نظام نشانه ای پزشکی، هم‏چنین ضمن ارائه‌ نمونه‌هایی برای کاربرد مفهوم ضمنی این واژه‏ها و اصطلاحات در زبان فارسی، مشخص شد که هر یک از این نماد‌ها به هنگام انتقال به نظام نشانه ای زبان فارسی از رفتار تازه‌ای برخوردار می‌شوند. بیشترین میزان استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات پزشکی، کاربرد اندام‏واژه‌ها در زبان فارسی محاوره ای می‌باشد و در این میان چند اندام‏واژه کاربرد گسترده‌تری نسبت به بقیه در اصطلاحات فارسی گفتاری دارند و اکثرا در معنای ضمنی خود به‏ کار می‌روند؛ مانند  اندام‏واژه "روده" در " یک روده راست تو شکمش نداره". به طور کلی این نتایج حاصل شد که واژه‌ها و اصطلاحات مذکور در ضرب المثل‏های زبان فارسی عموماً بصورت شمایل بازنمایی می‌شوند و در واقع استعاره محسوب می‌شوند و استعاره را می‌توان جزو نشانه شمایلی محسوب کرد.

کلیدواژه‌ها