اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود دهقان

زبان‌شناسی فرهنگی دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mdehghan/
m.dehghanuok.ac.ir
0000-0001-7925-7770

h-index: 5  

/https://research.uok.ac.ir/~mdehghan