اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

جلیل فتحی

زبانشناسی کاربردی استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

jfathi13yahoo.com


دبیر تخصصی بخش زبانشناسی کاربردی