بررسی انگاره نمونه‌ اصلی در فرافرهنگ نگاری و کاربرد آن در خرد ساختار فرهنگ های تک زبانه‌ فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش مبتنی بر رویکـرد فرافـرهنگ‌نگاری و بر اساس "انگاره­ نمونه­ اصلی" به شیوه­ توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها از خرد ساختار 5 فرهنگ مهم تک زبانه­­ فارسی، ‌شامل فرهنگ‌های دهخدا، معین، عمید، انوری و صدری افشار جمع‌آوری شده است، و از میان مقوله‌های ابزار، اثاث منزل، پرنده، میوه و وسیله نقلیه انتخاب شده است. همین مدخل در "فرهنگ فراگیر انگلیسی کوبیلد" (1987) هم بررسی شده تا با استفاده از الگوی سوالز امکان مقایسه با یک فرهنگ معیار جهانی وجود داشته باشد. نتیجه‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌‌دهد خرد ساختار هیچ یک از فرهنگ‌های فارسی مبتنی بر اصول زبانشناسی نیست. بر این اساس نویسنده الگویی را پیشنهاد می‌‌دهد تا بر مبنای انگاره­ی نمونه اصلی بتوان خرد ساختار فرهنگ‌های تک زبانه فارسی را تدوین یا ویرایش کرد.

کلیدواژه‌ها