دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه‌ی درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند کودکان دارای صرع وکودکان سالم (سه تا پنج سال) فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

سعیده شجاع رضوی