دو فصلنامه نشانه و معنا (JAMAS) - مقالات آماده انتشار