نویسنده = حسین پیرنجم الدین
تعداد مقالات: 1
1. زمان در رباعیات خیام: مطالعه‌ای از دیدگاه نظریۀ استعارۀ مفهومی

دوره 1397، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-46

احسان پناه بر؛ حسین پیرنجم الدین